Програма

Как ще се подготвиш преди започване на учебната година?

За да се подготвиш за първата си учебна година, ще преминеш интензивно обучение по международния модел „Преподавай като лидер“, създаден за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. Този модел се използва от Teach For All – мрежа от над 40 организации, адресиращи образователното неравенство в държавите, в които функционират, част от която е и Заедно в час. Целта му е да предостави ефективни практики за планиране, преподаване и управление на класната стая. Използвайки методите на модела, учителят може да затвори пропастта в постиженията*, породена от социално-икономическите бариери пред учениците.

„Преподавай като лидер“ обединява често срещани принципи на работа, наблюдавани във високоефективни класни стаи, в които учители са успели да постигнат значително подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си. Създателят на този модел – Стивън Фар, съчетава практиките на успешните класни стаи с опита си от бизнес сектора.

 

Основните принципи на модела са:

  • Поставяне на високи цели, които са амбициозни, измерими и разбираеми от учениците;
  • Планиране, фокусирано върху крайната цел за успеха на учениците и как най-ефективно да достигнат до него;
  • Мотивиране на учениците и техните родители за постигане на високите цели;
  • Ефективно изпълнение на плана и адаптирането му при необходимост;
  • Подобряване на ефективността чрез анализ на данни и адаптиране на подхода въз основа на резултатите; намиране на допълнително време и ресурси за подобряване на резултатите;
  • Упорита работа, водена от убеждението, че учителят и учениците могат да успеят въпреки пречките по пътя си само ако се трудят упорито.

*В Заедно в час работим с термина „пропаст“ (разлика) в постиженията, за да илюстрираме задълбочаващата се пропаст в знанията, уменията и възможностите между деца от облагодетелствани и деца от непривилегировани общности.

Подробности за модела „Преподавай като лидер“ може да намериш и на сайта: www.teachingasleadership.org.

Летният институт е 7-седмично обучение (в периода юли – август), по време на което ще положиш основите на подготовката си като успешен участник в нашата програма. В този период ще се учиш с другите одобрени участници в програмата в база, осигурена от нас. Заетостта ти през тези седмици ще бъде пълна, което означава, че до началото на института е необходимо да си приключил с други ангажименти (предишна работа, лекции към университета, работа по проекти и др.). През три от тези седем седмици ще имаш възможност да приложиш наученото преди това, като преподаваш в реална среда в лятното училище, което организираме ежегодно. В края на Летния институт ще си развил основните умения и инструменти, които са ти необходими, за да започнеш успешно учебната година.

 

Къде ще преподаваш?

Изборът на училище, в което ще преподаваш, до голяма степен зависи от теб. Колкото по-рано кандидатстваш и бъдеш одобрен за участие в програмата, толкова повече възможности за избор на позиция ще имаш. Споделяме наличните позиции по програмата с всички нови участници на конкретни дати през април, май и юни. Ти ще може да избереш кои от тях имаш готовност да заемеш. При обявяване на позициите ще се постараем да ти дадем максимално много информация за училището, населеното място и региона. След като потвърдим избора ти, ще изпратим документите ти към директора, с когото ще имаш интервю и при одобрение ще подпишеш трудов договор.

Наша основна цел е максимално много участници да знаят къде ще преподават при започване на Летен институт.

 

В кои училища работим?

На картата може да видиш регионите, в които работим в момента. През следващата година ще запазим тези региони и ще се постараем да разширим обхвата си с още един.

Подходът ни при избор на училище се ръководи от мисията ни за равен достъп до качествено образование. Фокусираме се върху тези училища, където децата имат най-голяма нужда от учители по програмата Заедно в час, в които учениците срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. Този подход е решаващ в работата ни за преодоляване на образователното неравенство. При избора на училище ти също ще имаш възможност да подредиш предпочитанията си в по-нуждаещи се региони и населени места.

 

Какво ще правиш през първата година на програмата?

След преминаване на обучението ще започнеш работа в училище (началото на септември). Ще получаваш подкрепа от нас под формата на регулярни обучения и работа с координатор от екипа на Заедно в час – специалист в образованието, който периодично ще наблюдава часовете ти.

Координаторът ще ти дава обратна връзка и насоки за усъвършенстване. През първата година ще си фокусиран върху работата в класната стая и успеха на учениците ти, както и върху изграждане на твоята увереност като ефективен учител.

Какво ще правиш през лятото между двете години?

През лятото между двете учебни години ще имаш възможност да направиш стаж (в сфера по избор) или собствен проект на ниво училище и/или общност с цел да развиеш допълнително уменията си и да проучиш интересите си за кариерно развитие.

Целта на този стаж или проект е да спомогне за развиване на уменията ти за планиране и организиране, изграждане на партньорства, ефективно проследяване на резултатите и др. Едновременно с това стажът/проектът допринася значително за постигането на успехи с учениците ти във и извън класната стая по време на втората ти година преподаване, когато ще може да приложиш натрупания през лятото опит.

 

Ами втората година?

По време на втората година ще продължиш работата си с учениците в същото училище. Използвайки наученото през първата година и лятото след това, уверено ще водиш учениците си към постигане на още високи резултати. Фокусът ти ще е влияние на ниво училище и общност, така че промяната, която си постигнал до момента, да бъде устойчива и да продължи, независимо дали ще избереш да останеш да преподаваш в същото училище, или ще се насочиш към друга кариерна пътека.

По време на годината ще се подготвяш активно и за своето професионално развитие след програмата , като ще определиш къде искаш да се развиваш и как може да продължиш да влияеш на успеха на учениците и на образователната система и след завършване на програмата. Екипът на Заедно в час ще те подкрепи по пътя към намиране на най-правилната за теб кариерна посока.

 

Какво е общността на Заедно в час?

След като приключиш участието си в програмата, оставаш част от общността на Заедно в час. Тази общност вече наброява над 350 души – възпитаници на програмата, настоящи участници, екипа на организацията, индивидуални съмишленици и партньори от неправителствения, корпоративния и държавния сектор, и ще става все по-голяма с всяка изминала година. Като възпитаник на програмата Заедно в час, очакваме да продължиш да допринасяш по различни начини за постигането на мисията на организацията, докато следваш твоите лични и професионални цели.

Повече информация за възпитаниците на Заедно в час и за развитието им след завършване на програмата може да прочетеш тук.

 

Как ще придобиеш професионална квалификация „учител“?

Ако нямаш професионална квалификация „учител“, ще я придобиеш в рамките на програмата от наш университетски партньор. Партньорските ни университети (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) провеждат интензивна програма за придобиване на правоспособност за преподаване. Програмата на обучението е съобразена с държавните изисквания, а разходите за него се поемат от Заедно в час. Успешното преминаване през обучението се удостоверява с документ за придобита професионална квалификация, издаден от съответния университет.

Предметът, за който ще получиш квалификация, зависи от завършената от теб специалност (за повече информация Приложение № 1 към чл. 24 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти). Ако имаш допълнителни въпроси, свързани с квалификацията ти, не се колебай да се свържеш с екип „Прием на участници“ на имейл apply@zaednovchas.bg или на телефони 02/9880688 и 0893322377.

В класната стая

След интензивната предварителна подготовка ще започнеш работа в класна стая в училище партньор за период от две години. През това време ще работиш за постигане на високи резултати с твоите ученици, като прилагаш индивидуален подход и интерактивни методи на обучение за развиване на талантите, за преодоляване на пропуски в обучението и за мотивиране на учениците да учат и да се справят в училище. Ще имаш високи цели за твоите ученици и в твои ръце ще бъде както тяхното развитие в класната стая, така и твоето собствено професионално и личностно развитие.

За целта е важно и да си активна част от училищния живот, като развиваш съществуващи или нови извънкласни дейности и проекти и работиш с родителите и с останалите учители. Сам ще анализираш резултатите от работата си и ще се усъвършенстваш с помощта на твоите наставници и на допълнителните обучения, осигурени от Заедно в час и нашите партньори.

Опитен учител – наставник от училището, в което преподаваш, ще те въведе в работата и колектива и ще е на разположение за обсъждане на различни казуси от преподавателската практика. В допълнение към учителя наставник координатор от Заедно в час ще наблюдава работата ти и ще те консултира, ще ти дава идеи и ще ти помага в планирането.

Ще имаш възможност черпиш опит и да споделяш идеи, учебни материали и професионални казуси с колеги от Заедно в час и международната мрежа Teach For All чрез електронна база материали.

 

Как ще се развиеш професионално?

Програмата Заедно в час цели да помогне на участниците в нея да достигнат до ниво на умения, на което ще успеят да оказват положително влияние върху образователната система през работата си в различни институции и кариерни пътеки. За да постигнем това, работим за професионалното израстване на участниците в програмата успоредно по две линии – усъвършенстване като преподавател и създаване на професионални възможности след програмата.

По време на двете години в програмата ще получиш необходимото обучение и педагогическа квалификация за работата си в класната стая. Допълнителната подготовка, която ще получиш, включва обучения за целеполагане, планиране и много други умения, които могат да бъдат използвани както в класната стая, така и във всяка друга професионална сфера.

След двете години ще имаш отлични възможности за развитие, независимо дали избереш да продължиш професионалното си израстване в образователния сектор, или в друга област. Опитът от програмата се признава от редица международни организации и институции, които отчитат профила и подготовката на учителите като много качествени. Това прави участниците в програмата Заедно в час изключително търсени и високо ценени кандидати за магистърски програми или позиции в утвърдени компании след двегодишния период на преподаване.

 

Кой е завършил програма Заедно в час?

Вярваме, че възпитаниците на програмата са тези, които могат да допринесат за промяната в българската образователна система. Подобряване на образователната система, както и обществена промяна могат да се постигнат единствено когато всички работим заедно и целенасочено. Това включва както всеки един член на общността, така и по-големи структури и практики, към които сме се насочили, като училищно лидерство, образователни политики, социално предприемачество и много други. Именно чрез ежедневната си работа в различни сфери нашите възпитаници заедно намират нови решения и начини да допринесат за мисията ни. Без значение дали ще се бориш за промени в образователните политики, ще работиш в неправителствена организация, или ще продължиш работата си в корпоративния сектор, ти може да си част от осъществяването на тази промяна.

За да можем да те подкрепим в избраната от теб посока, нашият екип ще ти съдейства чрез предоставяне на множество ценни контакти, препоръки и достъп до информация за различни позиции в приоритетни области за мисията на Заедно в час. Не забравяй, че цялата ни общност от участници, възпитаници и партньорски организации също е на разположение.

За да си представиш по-добре с какво се занимават нашите възпитаници и как работата им е свързана с подобряване на образователната ни система, може да разгледаш профилите на част от завършилите програма Заедно в час.

Истории за пример

За да станеш учител по програма Заедно в час и да бъдеш човек за пример на десетки ученици, не е нужен предишен опит като учител

Ремзие Сюлейманчелеби


Ремзие е втора година учител по български език в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в град Ветрен. Тя завършва българска филология в България, а след […]
Прочети

Даниел Симеонов


Даниел е родом от село Ъглен, но завършва кинорежисура в София. След това работи в телевизия, а преди да се включи в програмата на “Заедно в […]
Прочети

Тодор Добрев


Тодор Добрев е учител в програмата на “Заедно в час” в 58-мо училище в София. Обича да инвестира времето и труда си в помощ на нуждаещите […]
Прочети