Защо да участваш?

В продължение на две години ще имаш възможност да допринасяш за каузата за равен достъп до качествено образование, докато развиваш и собствените си лидерски умения. Виж какво друго ще преживееш по време на участието си в нашата програма.

 

Социален принос

Каузата на Заедно в час е дългосрочно обвързана с подобряване на образователната система и осигуряване на достъп до възможности на деца от непривилегировани семейства и общности. Като участник в програмата Заедно в час, ти пряко ще допринасяш за постигането на тази цел и ще може лично да виждаш как учениците ти откриват нови хоризонти и възможности пред себе си. След успешно завършване на програмата ще имаш подкрепата на цялата ни общност да се развиваш в посока, която пряко или косвено подпомага каузата ни – равен достъп до качествено образование за всяко дете. Може да правиш това както чрез директна работа в училище, така и през различни инициативи на регионално ниво, социално предприемачество и други.

 

Обучение по модела „Преподавай като лидер“

Като участник в програмата Заедно в час, ще преминеш през обучение по международния модел „Преподавай като лидер“, който ще ти помогне да постигнеш успех с учениците си независимо от тяхното първоначално ниво на знания и умения. В основата на модела са следните принципи: поставяне на високи цели, мотивация на учениците и техните семейства, внимателно планиране на уроците, ефективно изпълнение на плана, повишаване на ефективността и упорита работа. Усвояването и прилагането на модела започва още от Летния институт, преди да влезеш в класната стая на 15 септември, и продължава по време на работата ти в училище. Освен подкрепата в класната стая от нашите координатори ще може да посещаваш и специално подготвени обучения, насочени към нуждите, свързани с работата ти в училище.

След като приключиш участието си в програмата, ще си развил универсални умения за планиране, мотивиране на екип, целеполагане, работа в предизвикателна среда, които може да се прилагат във всяка една област извън класната стая, например при организирането на различни обучения и работилници, ръководене на екип и други.

 

Общност

Присъединявайки се към Заедно в час, ставаш част от голяма общност от хора с обща визия за образованието. Тя се състои от завършили програмата и настоящи учители, екипа на организацията, корпоративни и институционални партньори, които припознават мисията ни. Всички споделяме обща визия за позитивна промяна, която да осигури качествено образование на всяко дете в България, и работим заедно и упорито, за да я постигнем.

През цялото време ще имаш пълната подкрепа от цялата общност, за да си максимално успешен и ефективен по време на програмата и след нея. Екипът ни подкрепя участниците по програмата постоянно, а примери за успешна работа между нашите партньори и учители могат да се видят във всяко от училищните събития, случващи се през цялата година. 

 

Подкрепа

Ние вярваме, че всеки човек с подходящите нагласи и качества може да спомогне за положителна промяна в образователната система. За да го направи обаче, има нужда от качествена, конструктивна и целенасочена подкрепа. Затова в продължение на двете години на програма Заедно в час координатор с опит в сферата на образованието ще те подкрепя в ежедневната ти работа, така че тя да отговаря както на дългосрочните ти цели за учениците, така и на целите за личното ти и професионално развитие. Координаторът ще те напътства как да бъдеш още по-успешен в училището и в общността, в които работиш, ще ти дава обратна връзка, ще ти помага да откриеш кои умения има нужда да развиеш още и как да се възползваш от разнообразните възможности за учене.

В допълнение – в продължение на двете години от програмата и след като завършиш, ще имаш пълната професионална подкрепа от всеки един член на екипа – специалисти в различни сфери, от които би имал нужда в осъществяването на проектите си. Не забравяй, че си част от една сплотена общност – може да получиш вдъхновение и разнообразна подкрепа от всеки в нея, стига да я потърсиш.

 

Професионална квалификация „учител“

Ако нямаш професионална квалификация „учител“, ще я придобиеш в рамките на програмата от наш университетски партньор. Партньорските ни университети (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) провеждат интензивна програма за придобиване на правоспособност за преподаване. Програмата на обучението е съобразена с държавните изисквания, а разходите за него се поемат от Заедно в час. Успешното преминаване през обучението се удостоверява с документ за придобита професионална квалификация, издаден от съответния университет.

Предметът, за който ще получиш квалификация, зависи от завършената от теб специалност (за повече информация Приложение № 1 към чл. 24 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти). Ако имаш допълнителни въпроси, свързани с квалификацията ти, не се колебай да се свържеш с екип „Прием на участници“ на имейл apply@zaednovchas.bg или на телефони 02/9880688 и 0893322377.

 

Професионално развитие

Заедно в час работи активно с хора и организации от различни сектори и предоставя възможности за участие в проекти за ангажиране на бизнеса с образованието, увеличаване на влиянието и ефективността на НПО сектора в образованието, участие в работни групи за изготвяне на препоръки за подобряване на образователната система и др. Като член на общността ни, ще може да се възползваш от много възможности, чрез които да влияеш върху подобряването на различни аспекти на образователната система и да се развиваш професионално.

В допълнение – през лятото между двете години на програмата ще имаш възможност да направиш стаж в предпочитана от теб област или в проект с ученици с продължителност 4 седмици, за да дообогатиш кариерното си и личностно развитие.

 

Възнаграждение

Като учител по програма Заедно в час, освен заплатата от училище ще получаваш допълнителен финансов стимул от нас.

Освен това ще си назначен на трудов договор в училището, в което ще преподаваш. Всяко училище е различно, но в общия случай учители без преподавателски стаж се назначават на позиция учител с минимална брутна заплата от 760 лв. според действащия колективен трудов договор, при пълен норматив и наличие на професионална квалификация „учител“.

В случай на назначаване като учител, който е в процес на придобиване на професионална квалификация „учител“, брутната ти заплата ще бъде изчислена като 80% от 760 лв., или 608 лв. до момента на придобиване на правоспособност.

 

Работно място

Изборът на училище, в което ще преподаваш, до голяма степен зависи от теб. Колкото по-рано потвърдиш участието си в програмата, толкова повече възможности за избор на позиция ще имаш. Наличните позиции по програмата ще бъдат изпратени до всички потвърдили участници на конкретни дати през април, май и юни. Ти ще може да избереш кои от тях имаш готовност да заемеш. При обявяване на позициите ще се постараем да ти дадем максимално много информация за училището, населеното място и региона. След като потвърдим избора ти, ще изпратим документите ти към директора, с когото ще имаш интервю и при одобрение ще подпишеш трудов договор.

Наша основна цел е максимално много участници да знаят къде ще преподават при започване на Летен институт.

Подходът ни при избор на училище се ръководи от мисията ни за равен достъп до качествено образование. Фокусираме се върху тези училища, където децата имат най-голяма нужда от учители по програма Заедно в час, в които учениците срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. Този подход е решаващ в работата ни за преодоляване на образователното неравенство. При избора на училище ти също ще имаш възможност да подредиш предпочитанията си в по-нуждаещи се региони и населени места.

 

Кандидатствай

Ако си вече заинтересован да бъдеш участник в програмата Заедно в час, продължи към първата стъпка от нашия процес на подбор!
Кандидатствай