Политики по прием

Срокове

Продължителността на процеса по подбор отнема различно време в зависимост от това кога подадеш формуляра си за кандидатстване, но при всички случаи няма да отнеме повече от 10 седмици. Тук може да намериш сроковете, в които да очакваш информация от нас дали си преминал успешно процеса ни по подбор на кандидати.

 

Обратна връзка

Поради големия брой кандидатури, които получаваме на първия етап от нашия подбор, както и големия брой провеждани интервюта, нямаме възможност за предоставяне на подробна индивидуална обратна връзка за представянето на кандидатите на тези два етапа. На онези, които не преминат през финалния етап на подбор, предоставяме информация в графичен вид в кои области са се представили силно по време на центъра за оценяване и в кои области биха могли да работят допълнително за развитие на своите умения и компетентности.

 

Повторно кандидатстване

Желаещите да участват в програмата Заедно в час могат да кандидатстват само веднъж в рамките на съответната кампания за прием на участници, но са добре дошли да кандидатстват отново през следваща наша кампания, в случай че са запазили интерес към тази възможност. Например, ако кандидатстваш през м. ноември 2017 г. в рамките на кампания за прием на нови участници 2017-2018 година, ще имаш право да кандидатстваш отново след м. септември 2018 г.

 

Плагиатство

Предоставянето на невярна или умишлено променена информация, както и плагиатството (представяне на чужди идеи и текстове като свои, както копиране на текстове от интернет сайтове, статии и други източници, без те да бъдат изрично цитирани), водят до отхвърляне на кандидатурата и недопускане на участие в програмата Заедно в час.

 

Конфиденциалност и съхранение на лични данни

Процесът на подбор на Заедно в час e конфиденциален и кандидатите се задължават да се отнасят към него като такъв. Изискваме от кандидатите да се въздържат да споделят с трети страни информация и материали, предоставени от Заедно в час в контекста на процеса на подбор, за които не е изрично упоменато, че са публични и могат да бъдат разпространявани.

Заедно в час използва информацията, която предоставят кандидатите, включително лични данни, само и единствено за целите на успешно привличане, подбор и обучение на кандидатите за участници в програмата. С подаването на своята онлайн кандидатура кандидатите потвърждават, че предоставят доброволно посочените в нея лични данни и че са съгласни те да бъдат обработени конфиденциално от Заедно в час. Това съгласие се потвърждава с попълване на декларация преди провеждане на център за оценяване.

 

Документи/допълнителна информация

По време на процеса на подбор не изискваме от кандидатите да удостоверяват с документи информацията, предоставена в онлайн кандидатурата, но такива документи могат да бъдат изискани преди включване в програмата. Също така кандидатите, които преминат успешно през процеса на подбор, се задължават да удостоверят получената от тях образователно-квалификационна степен.

Заедно в час принципно не разглежда информация за кандидатите, която е получена извън рамките на процеса на подбор, но при възникване на оправдани съмнения, че кандидат за участник в програмата би могъл да застраши живота и здравето на децата, с които работим, или на други хора в общностите, в които работим, си запазваме правото да изискваме повече информация.

 

Недопускане на дискриминация

Политиката на Заедно в час е да не допуска пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или друг признак.