Критерии за кандидатстване

За да кандидатстваш в програма Заедно в час, трябва да отговаряш на няколко задължителни изисквания:

  • Да притежаваш диплома за завършено висше образование – минимум степен „бакалавър“, от български университет, акредитиран от Министерството на образованието и науката, с минимален успех над 3.50 от 6, или от чуждестранен университет, признат в Република България, с минимален среден успех, еквивалентен на изискванията от завършилите в България кандидати. Ако в момента си в последен курс от своето образование – да положиш успешно държавен изпит или защитиш дипломна работа преди започване на работа в училище (месец септември съответната година).
  • Да отговаряш на условията по чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование: чл. 215, ал. 1:
    Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  2. е лишено от право да упражнява професията;
  3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
  • Да владееш български език.
  • Да притежаваш право на работа на територията на Република България, ако не си български гражданин или гражданин на Европейския съюз.

 

Освен задължителните изисквания Заедно в час оценява кандидатите по определени критерии. Повече информация за критериите ще намериш по-долу.

Постоянно учене

Постоянното професионално и личностно развитие са решаващи за постигането на устойчив успех. Затова е важно да покажеш, че активно се стремиш да развиеш потенциала си и че предприемаш конкретни действия, за да подобриш уменията си в ключови области.

Аналитични умения

Всеки ден ще се изправяш пред нови предизвикателства. Затова е важно да умееш да правиш смислен анализ, ориентиран към решенията на комплексни проблеми, и да използваш данни, на които да основаваш решенията си.

 

Умения за работа в предизвикателна среда

Участието в програмата те поставя в динамична среда, в която ежедневно ще се сблъскваш с предизвикателства. Затова търсим хора, които работят упорито, но и могат да се адаптират, когато е нужно, за да преодолеят предизвикателствата. Успешните участници в програмата Заедно в час си поставят високи цели, преследват ги с постоянство, не губят мотивация при възникване на пречки и постигат търсените високи резултати.

Организираност и планиране

За да си успешен участник в програмата, е много важно да умееш да определяш приоритетите си и да се справяш успешно с ежедневните си задачи, да планираш ефективно и целенасочено и да спазваш крайни срокове, да изглеждаш и да се държиш професионално и да си навреме за уговорени срещи.

 

Лидерство и влияние

За да постигнем мисията на Заедно в час, имаме нужда от хора, които не се колебаят да поемат инициатива, за да подобрят средата, поемат отговорност за своите действия и резултатите от тях и намират съмишленици, с които да постигат общи цели. За да постигнеш успех, е необходимо да си отборен играч и да успяваш да обединяваш хората около споделени каузи.

Мотивация

За да преминеш успешно през процеса на подбор, е необходимо да познаваш и споделяш мисията ни и да вярваш в подхода ни към преодоляване на пропастта в постиженията, както и в потенциала на всяко дете. Да си силно мотивиран от предизвикателствата, с които би се сблъскал като участник в програма Заедно в час, и да си готов да работиш дългосрочно за преодоляване на неравенството в достъпа до качествено образование.

 

Уважение, скромност и толерантност

Всеки ден ще работиш с много и различни хора – от ученици, други учители, родители до колеги, корпоративни партньори, съмишленици на организацията, медии. Участниците в програмата уважават различията и се отнасят непредубедено и със загриженост към житейските обстоятелства и гледната точка на всички, особено на необлагодетелствани общности и малцинства.

Комуникативни умения

За да бъдеш успешен участник в програма Заедно в час, е изключително важно да умееш да общуваш ефективно, да си активен слушател и да адаптираш стила си на общуване в различни ситуации. Търсим хора, които умеят да изслушват събеседника и активно се стремят да разберат отсрещната страна във всяка ситуация, в която попадат, като винаги се отнасят с уважение към чуждото мнение.